V našom modernom laboratóriu sa zameriavame na analýzu vlastností vstupného materiálu ako aj výsledných produktov za pomoci moderných testovacích zariadení so zameraním na mechanické vlastnosti, chemické zloženie a štruktúru materiálu s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníka. Zároveň úzko spolupracujeme s chemickými inžiniermi, ako aj s pracovníkmi metalurgie pri vyhodnocovaní optimalizačných procesov tepelného spracovania.

Chemické zloženie

Analýza chemického zloženia je vykonávaná na optickom emisnom spektrometri. Táto metóda je určená na rýchle a presné určenie prvkového zloženia kovových materiálov, vďaka ktorej sme schopný spracovať značné množstvo vzoriek v relatívne krátkom čase.

MERANIE TVRDOSTI

Meranie tvrdosti sa uskutočňuje na tvrdomere s odolnou konštrukciou a širokým rozsahom záťaže. Vďaka tomuto prístroju nie je operator nútený výslednú tvrdosť počítať a tým sa vylučuje pochybenie ľudského faktoru pri skúške.

STATICKÁ SKÚŠKA ŤAHOM

Statická skúška ťahom je základom pre hodnotenie mechanických vlastností ako sú ťažnosť, pevnosť v ťahu či medza klzu. Pre tento test používame inšpekčný stôl vybavený extenzometrom pre zabezpečenie čo najvyššej presnosti výsledkov.

Posudzovanie štruktúry

Posudzovanie štruktúry výkovkov prebieha v dvoch krokoch. Makroštruktúru posudzujeme pomocou mikroskopu alebo stereolupy, kedy sa vyhodnocuje hrúbka rekryštalizovanej vrstvy. Na posudzovanie mikroštruktúry využívame moderný optický svetelný mikroskop značky Olympus, špeciálne určený na metalografiu.

Posudzovanie kvality povrchu

Na tento účel sa v laboratóriu používa drsnomer typu Handysurf 45, s automatickým zaznamenávaním dát, ktorého využívanie vedie k veľmi presným výsledkom týkajúcim sa drsnosti povrchu súčiastok.

Scroll to Top